Delatnosti od opšteg interesa

U smislu Uredbe o UTVRĐIVANjU LISTE POSLOVA U OBLASTIMA U KOJIMA SE OBAVLjAJU DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA I U KOJIMA SE KORISTE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONI SISTEMI OD POSEBNOG ZNAČAJA, delatnosti od javnog interesa su:

(1) proizvodnja električne energije;

(2) snabdevanje električnom energijom, uključujući snabdevanje na veliko;

(3) prenos i upravnjanje prenosnim sistemom električne energije;

(4) distribucija električne energije i upravljanje distributivnim sistemom električne energije;

(5) upravljanje organizovanim tržištem električne energije;

(6) eksploatacija uglja;

(7) proizvodnja prirodnog gasa;

(8) snabdevanje prirodnim gasom;

(9) javno snabdevanje prirodnim gasom;

(10) transport prirodnog gasa i upravnjanje transportnim sistemom za prirodni gas;

(11) distribucija prirodnog gasa i upravljanje distributivnim sistemom prirodnog gasa;

(12) skladištenje i upravljanje skladištem  prirodnog gasa;

(13) energetske delatnosti: proizvodnja derivata nafte; transport nafte naftovodima; transport derivata nafte produktovodima; transport nafte i derivat nafte drugim oblicima transporta; trgovina naftom i derivatima nafte;

(14) eksploatacija nafte i prirodnog gasa, u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo;

(15) upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, u smislu zakona kojim se uređuje železnica;

(16) javni prevoz u železničkom saobraćaju, u smislu zakona kojim se uređuje železnica;

(17) poštanske usluge koje obavlja javni poštanski operator, u smislu zakona kojim se uređuje poštanski saobraćaj;

(18) aerodromske usluge, u smislu zakona o vazdušnom saobraćaju;

(19) kontrola letenja, u smislu zakona o vazdušnom saobraćaju;

(20) javni avio-prevoz,  u smislu zakona o vazdušnom saobraćaju;

(21) delatnost elektronskih komunikacija, u smislu zakona kojim se uređuju elektronske komunikacije;

(22) izdavanje Službenog glasnika u smislu zakona kojim se uređuje objavljivanje zakona i drugih propisa i akata;

(23) upravljanje nuklearnim objektima u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od jonizujućeg zračenja i nuklearna sigurnost;

(24) upravljanje vodama kao i vodnim objektima i vodnim zemljištem u javnoj svojini, u smislu zakona kojim se uređuju vode;

(25) upravljanje javnim putem, u smislu zakona kojim se uređuju javni putevi;

(26) eksploatacija mineralnih sirovina, u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo;

(27) gazdovanje šumama u državnoj svojini, u smislu zakona kojim se uređuju šume;

(28) tehničko održavanje međunarodnih, međudržavnih i državnih vodnih puteva, u smislu zakona kojim se uređuje plovidba i luke na unutrašnjim vodama;

(29) upravljanje nacionalnim parkovima, u smislu zakona kojim se uređuju nacionalni parkovi;

(30) delatnost korišćenja, upravljanja, zaštite i unapređivanja populacije divljači i njihovih staništa, u smislu zakona kojim se uređuje divljač i lovstvo;

(31) upravljanje lukama i pristaništima i lučka delatnost u smislu zakona kojim se uređuje plovidba i luke na unutrašnjim vodama.

(32) proizvodnja naoružanja i vojne opreme;

(33) promet naoružanja i vojne opreme;

(34) prevoz naoružanja i vojne opreme;

(35) upravljanje otpadom;

(36) komunalne delatnosti;

(37) poslovi finansijskih institucija, u smislu zakona kojim se uređuje Narodna banka, nad kojima nadzor, odnosno kontrolu, u skladu sa zakonom, vrši Narodna banka;

(38) poslovi upravljanja, odnosno obavljanja delatnosti u vezi sa funkcionisanjem regulisanog tržišta, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;

(39) zdravstvenu delatnost koju obavljaju zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja obavljaju zdravstvenu delatnost;

(40) usluge razmene internet saobraćaja (engl. „internet exchange point”);

(41) upravljanje registrom nacionalnog internet domena.

Оставите одговор