ISO 14001 (EMS)

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine


ISO 14001 je međunarodni standard koji specificira zahteve kojima se postavlja okvir za uvođenje Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS – Environmental Management System) kako bi organizacija kroz sprovođenje odgovarajućih ciljeva i politika efektivno i efikasno upravljala svim rizicima značajnim sa ekoloških aspekata životne sredine. ISO 14001 je prvi put objavljen 1996. od strane Međunarodne Organizacije za Standardizaciju (ISO – International Organization for Standardization). 2004. je napravljena poslednja ravizija zahteva standard – ISO 14001:2004, kako bi se olakšao proces njegovog integrisanja sa standardom ISO 9001.

 

ISO 14001postavlja zahteve za Sistem menadžmenta zažtitom životne sredine, a standard ISO 14004 daje opšte smernice za uvođenje Sistema menadžmenta zažtitom životne sredine. Ostali standardi iz serije ISO 14000 se odnose na specifične delove u okviru zaštite životne sredine kao na primer: označavanje, ocenjivanje performansi, analizu životnog ciklusa, komunikaciju i reviziju…

 

Sve jači intenzitet rasta i razvoja privrede, a sa njom i potrošačkog društva, postavio je pitanja očuvanja i zaštite životne sredine pred sve aktere na globalnom nivou. Ovo pitanje je pitanje strategije razvoja – kako da se industrijskim napretkom i napretkom ljudskog društva, opstanak planete ne dovede u pitanje, a zbog povećanja stepena zagađenja životne sredine iznad granice koja ugrožava zdravlje živih bića i uništavanja izvora energije kroz povećanu ekslpoataciju prirodnih resursa (uglja, nafte, zemljinog gasa, drva, ruda i drugih). Kao i kod rešavanja pitanja kvaliteta, odgovornost za zaštitu i očuvanje životne sredine je sa globalnog nivoa spuštena do svakog subjekta koji utiče ili može uticati na životnu sredinu. Tako se ovim pitanjem bave nacionalna zakonodavstva, kroz zakonsku regulativu i povećanje svesti stanovništava o značaju životne sredine. Mađutim, ni ovakvo bavljenje pitanjima očuvanja životne sredine ne donosi svuda iste rezultate i ne pridaje mu se svuda isti značaj. Zato je bilo potrebno definisati međunarodni okvir koji će regulisati pitanja zaštite i očuvanja životne sredine i pospešivati koncept „zelenih energija“.

 

Odgovornost na globalnom nivou je bila u kreiranju jedinstvenog, opšteprihvaćenog skupa zahteva čiji je cilj postavljanje okvira za kreiranje proaktivnih sistema kojim će se upravljati rizikom po životnu sredinu i energetske resurse. Upravo iz te potrebe, a pre svega za odgovornim delovanjem privrednih subjekata, je nastao standard ISO 14001. Standard je donet sa ciljem, ne samo da postavi međunarodno prihvatljiv okvir za razvijanje EMS-a, već da se njegovom primenom utiče na povećanje ekološke svesti. Standard ISO 14001 je po pristupu i strukturi sličan sa ISO 9001, a svojim zahtevima doprinosi proširenju poslovanja organizacija na područja koja nisu vezana samo za kupca i podobnost proizvoda/usluge, već i na uticaje prema okruženju, smanjenje zagađenja, otpad, potrošnju energije, obnovljive izvore energije i sl.

 

Zahtevi standarda ISO 14001 su tako definisani da se mogu uvesti u svaki sistem za upravljanje životnom sredinom – organizacije koje se bave istom ili slicnom delatnošću, mogu imati različite Sisteme menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS) ali istovremeno oba usklađena sa zahtevima standarda ISO 14001. Ovaj standard

je primenjiv na svaku organizaciju, bez obzira na njenu delatnost, veličinu, organizacionu složenost i vlasničku strukturu, koja želi uspostaviti, implementirati, održavati i unapređivati Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS).

 

Osnovna namera standarda ISO 14001 je da se na globalnom nivou poboljša uticaj organizacija i pojedinaca na životnu sredinu. U tom smislu,

ISO 14001 zahteva od organizacije:

 

  • Uspostavljanje odgovarajuće politike zaštite životne sredine;
  • Identifikovanje ekoloških aspekata, uticaja organizacije na okolinu, koji proizlaze iz realizacije proizvoda i usluga, a u smislu utvrđivanja stepena uticaja na životnu sredinu;
  • Utvrđivanje zakonskih i drugih zahteva zainteresovanih strana na koje se organizacija obavezala;
  • Utvrđivanje prioriteta i postavljanje odgovarajućih opštih i pojedinačnih ciljeva vezanih za zaštitu životne sredine;
  • Uspostavljanje strategije i programa za sprovođenje politike zaštite životne sredine kroz sprovođenje opštih i pojedinačnih ciljeva;
  • Obezbeđenje usklađenosti uvedenog Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS) sa uspostavljenom Politikom zaštite životne sredine;
  • Kontinuirano poboljšavanje svog EMS-a kroz procese planiranja, upravljanja, kontrole, definisanja preventivnih i korektlvnih mera i sprovođenja internih i eksternih ocenjivanja (audita);
    • Sposobnost prilagođavanja promenjenim okolnostima, incidentnim i akcidentnim situacijama.

Namera ovog standarda je da obezbedi okvir za strateški pristup organizacijama za kreiranje odnosa prema životnoj sredini.