Koristi i prednosti ISO 14001

Koristi i prednosti ISO 14001 I Sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji je usaglašen sa njim jeste postojanje upravljačkod alata koji omogućava organizaciji da:

 • Identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu;
 • Poboljša odnos prema životnoj sredini;
 • Primeni sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.


ISO 14001 se može koristiti kao alat za postizanje internih ciljeva:

 • Obezbeđenost da je uticaj preduzeća i njegovih poslovnih procesa na životnu sredinu pod kontrolom;
 • Uverenje zaposlenih da se preduzeće u kome rade odgovorno odnosi prema životnoj sredini;

ISO 14001:2004 pomaže i u ostvarenju eksternih ciljeva:

 • Uverava eksterne stejkholdere da preduzeće vodi brigu o životnoj sredini;
 • Usklađuje poslovanje sa propisima iz oblasti životne sredine;
 • Podržava tvrdnje organizacije o odnosnu prema životnoj sredini;
 • Daje primer drugim organizacijama i poslovnim partnerima.

Većina menadžera će se truditi da izbegne zagađenje koje bi moglo da košta kompaniju kazni. Ali oni bolji menadžeri, svesni ovog problema, će se truditi da budu proaktivni kada se radi o zaštiti životne sredine u današnje vreme. ISO 14001 predstavlja praktičan alat za menadžere koji nisu zadovoljni samo radom u skladu sa zakonom, već imaju strateški pristup kojim se investiranje u životnu sredinu može i vratiti. Sistematski pristup u skladu sa ISO 14001 zahteva od organizacije da dobro proceni one aktivnosti koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu čime će ostvariti beneficije.

Navodimo neke od koristi i prednosti ISO 14001 koje organizacija može dobiti uspostavljanjem i sertifikacijom Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS) prema zahtevima ovog standard:

 • smanjenje troškova upravljanjem otpadom (kvalitetnim odlaganjem otpada, procesima reciklaže itd.);
 • smanjenje štetnog otpada;
 • uštede u potrošnji energije i materijala;
 • usklađenost procesa za zakonskom regulativom;
 • razvijanje i podizanje ekološke svesti zaposlenih;
 • sposobnost adekvatnog odgovora na ekološke incidente;
 • proaktivno i preventivno delovanje na sprečavanju pojava ekoloških rizika;
 • aktivan doprinos zaštiti zdravlja i bezbednosti zaposlenih i šire zajednice;
 • povećanje korporativnog imidža organizacije;
 • unapređivanje odnosa sa nadležnim inspekcijskim organima;
 • definisanje preventivnih mera za suzbijanje ekoloških incidenata;
 • izbegavanje isticanja odštetnih zahteva usled izazivanja ekoloških incidenata;
 • stvaranje okvira za stalno unapređenje procesa;
 • stvaranje okvira za dugoročno interesno povezivanje;
 • pristup fondovima EU namenjenim „zelenim tehnologijama“;
 • adekvatan izbor novih tehnologija;
 • uštede izborom adekvatne opreme za rad;
 • podizanje imidža na domaćem i ino-tržištu;
  • pridobijanje klijenata sa razvijenom ekološkom svešću;
  • smanjenje troškova upravljanje otpadom;
   • smanjenje potrošnje energije i materijala;
   • niže troškove distribucije;
   • poboljšanje korporativne slike među zakonodavcima, kupcima i u javnosti;
   • osnovu za kontinuirano poboljšanje odnosa prema životnoj sredini.