Proces uvođenja ISO 14001

Proces uvođenja ISO 14001 podrazumeva sprovođenje dve etape.

 

Etapa br. 1:

 

Projektovanje i uspostavljanje Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001 jeste process koi organizacija sprovodi angažovanjem konsultantske kuće.

 

Uspostavljanjem EMS-a u saglasnosti sa zahtevima ISO 14001 organizacija svojim korisnicima i svim drugim zainteresovanim stranama, svojim zaposlenima i široj zajednici, demonstrira sposobnost da na konzistentan i kontinuiran način vrši menadžment svim aspektima rizika po životnu sredinu, smanjujući njihov uticaj na istu na prihvatljiv minimum ili ih u potpunosti eliminišući, dajući pri tome doprinos razvoju ekološke svesti kod svojih zaposlenih kao i doprinos održivom razvoju sa pozicije korišćenja obnovljivih izvora energije.

 

Etapa br. 2:

 

Ocenjivanje i sertifikacija uspostavljenog EMS-a u odnosu na zahteve standarda ISO 14001 jeste proces koji sprovodi akreditovana sertifikaciona kuća, a po izboru organizacije.

 

Procesom ocenjivanja i dobijanjem sertifikata o uspostavljenom EMS-u organizacija šalje poruku korisnicima svojih proizvoda/usluga, svojim zaposlenima i široj zajednici da je Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS) prilagođen zahtevima standarda ISO 14001:2004 i da se na osnovu toga nad njenim EMS-om vrše kontinuirani nadzori od strane ovlašćene sertifikacione kuće, koji garantuju kontinuiranost u ispunjavanju zahteva standarda.

 

Faze projektovanja i uspostavljanja EMS-a

 

 

Projektovanje i uspostavljanje EMS-a se odvija u 6 faza:

 

 

Faza br.1: Upoznavanje zaposlenih sa projektom ISO 14001

 

 • Uvodni sastanak sa rukovodstvom firme i organizovanje predavanja u firmi sa sledećim temama:

   

  • Uvod u zahteve standarda ISO 14001;

    

  • Upoznavanje sa / rekapitulacija Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS);

    

  • Upoznavanje zaposlenih sa programom i planom rada na projektu ISO 14001;

    

 • Analiza postojeće organizacione strukture i eventualna izmena u odnosu na zahteve ISO 14001;

   

 • Definisanje/dopuna Rukovodstva za kvalitet;

   

 • Definisanje područja primene ISO 14001 u firmi.

   

Faza br.2: Snimak, analiza i ocena stanja postojećeg sistema

 

 • Identifikacija glavnih procesa i međusobnih veza u odnosu na zahteve standarda ISO 14001;

   

 • Analiza tokova materijala, dokumentacije i informacija vezanih za ISO 14001;

   

 • Identifikacija podprocesa i međusobnih veza u kontekstu nabavke, prijema, čuvanja i odlaganja materijala, otpada i energenata;

   

 • Identifikacija vlasnika procesa, njihovih ovlašćenja i odgovornosti;

   

 • Analiza sistematizacije radnih mesta i opisa poslova za svako radno mesto;

   

 • Upoznavanje sa vrstama i količinama korišćenih materijala i resursa;

   

 • Upoznavanje sa zakonskim propisima vezanim za korišćenje i primenu materijala i energenata;

   

 • Identifikacija aspekata organizacije u konkretnim procesima;

   

 • Upoznavanje sa resursima preduzeća za razdvajanje, odlaganje i otuđivanje otpadnih materijala;

   

 • Dopuna ciljeva upravljanja sa ciljevima identifikovanim u odnosu na ISO 14001;

   

 • Dopuna/Izrada Karti procesa

   

 

Faza br.3: Projektovanje i izrada dokumentacije EMS-a

 

 • Definisanje potrebne dokumentacije za uspostavljanje, primenu, praćenje i održavanje EMS-a;

   

 • Upoznavanje zaposlenih sa načinom izrade i primene Procedura i Zapisa;

   

 • Menadžment resursima u cilju primene i održavanja EMS-a;

   

 • Izrada plana održavanja opreme i uređaja u cilju racionalizacije utrošaka energenata;

   

 • Iznalaženje mogućnosti primene alternativnih materijala i energenata u okviru realizacije proizvoda;

   

 • Planiranje nabavki materijala uz pribavljanje tehničko bezbednosnih listova za iste;

   

 • Realizacija proizvodnje korišćenjem manje opasnih materijala uz smanjenu količinanu otpadnih materijala;

   

 • Evidencija, monitoring i upravljanje opremom za praćenje i merenje (planiranje nabavke, rukovanje, održavanje, kontrola i kalibracija);

   

 • Merenje, analiza i poboljšanja:

   

  • Analiza zadovoljstva zainteresovanih strana kao i analiza akcidenata;

    

  • Racionalno i odgovorno upravljanje performansama procesa;

    

  • Merenja i analize karakteristika proizvoda, usluga i identifikovanih aspekata;

    

  • Etaloniranje opreme za praćenje i merenje;

    

  • Preduzimanje korektivnih i preventivnih mera;

    

  • Izrada/dopuna Poslovnika kvaliteta.

    

Faza br.4: Uvođenje dokumentacije EMS-a u radne procese

 

 • Upoznavanje zaposlenih sa Procedurama usklađenim sa ISO 14001;

   

 • Identifikacija/korekcija eventualnih neslaganja Procedura sa radnim procesima saglasno sa zahtevima ISO 14001;

   

 • Usaglašavanje Procedura i Zapisa sa zahtevima ISO 14001;

   

 • Preispitivanje Procedura od strane rukovodstva i usaglašavanje sa ISO 14001;

   

 • Verifikacija dokumentacije EMS-a od strane rukovodstva i zaposlenih

   

Faza br.5: Organizovanje i sprovođenje Interne provere

 

 • Obuka internih proveravača za EMS;

   

 • Planiranje Interne provere i definisanje timova za provere EMS-a;

   

 • Realizacija Interne provere;

   

 • Identifikovanje neusaglašenosti i predlaganje korektivnih mera;

   

 • Upravljanje sprovođenjem korektivnih i preventivnih mera.

   

 

Faza br.6: Pripreme za ocenjivanje i sertifikaciju

 

  • Preispitivanje uspostavljenog EMS-a od strane rukovodstva i davanje predloga za korektivne i preventivne mere;

    

  • Otklanjanje konstatovanih neusaglašenosti i izvođenje korektivnih i preventivnih mera;

    

  • Izbor akreditovane sertifikacione kuće;

    

  • Upoznavanje zaposlenih sa postupkom ocenjivanja EMS-a;

    

  • Podnošenje prijave za sertifikaciju;

    

  • Predposeta sertifikacionog tela;

    

  • Sertifikacija – izdavanje sertifikata od strane izabranog sertifikacionog tela;

    

  • Otklanjanje eventualnih neusaglašenosti utvrđenih procesom ocenjivanja.