ISO 17020

ISO/IEC 17020 (aktuelna verzija je iz 2012.) – Ocena usaglašenosti – zahtevi za rad različitih tipova kontrolnih tela.

Standard specificira zahteve za kompetentnost tela koje vrši kontrolisanje (inspection) kao i za nepristrasnost i doslednost u vezi aktivnosti kontrolisanja. Odnosi se na kontrolna tela tipa A, B i C kao što je definisano u standardu ISO/IEC 17020:2012 i primenjuje se na svaku fazu kontrolisanja.

Ovaj međunarodni standard obuhvata aktivnosti kontrolnih tela čiji rad može uključiti ispitivanje materijala, proizvoda, instalacija, postrojenja, procesa, procedura rada ili usluga, kao i određivanje njihove usklađenosti sa zahtevima i kasnije izveštavanje klijenata o rezultatima tih aktivnosti i, kada je potrebno, državnih organa. kontrolisanje se može odnositi sve faze tokom životnog ciklusa navedenih predmeta kontrolisanja, uključujući i fazu projektovanja. Takav rad obično zahteva profesionalno odlučivanje u vršenju kontrolisanja, naročito prilikom procene usklađenosti sa opštim zahtevima.