ISO 17024

ISO/IEC 17024 (aktuelna verzija je iz 2012.) daje principe i zahteve za telo koje vrši sertifikaciju osoba prema nekim specifičnim zahtevima. Strandard uključuje razvoj i održavanje šeme za sertifikaciju osoba.

Konsalting se sastoji od:

  • postavljanja ISO 9001 elemenata koji se zahtevaju standardom  i uklapanje u sistem (dokumentovanje, eksterna i interna komunikacija, nepristrasnost, odnosi sa zainteresovanim stranama);
  • obuka za upoznavanje sa zahtevima standarda ISO/IEC 17024;
  • postavljanje i dokumentovanje sistema u organizaciji;
  • izrada jedne šeme sertifikacije;
  • sprovođenje interne provere sistema pre podnošenja zahteva za akreditaciju;
  • sprovodjenje korektivnih mera koje je utvrdilo akreditaciono telo tokom procesa provere (akreditacije).