Istorija ISO 22000

ISO organizacija je 2001. godine je počela da razvija standard kontrole, koji dalje definiše ulogu HACCP u FSMS, što je kulminiralo u novonastalim ISO 22000. Publikacija ISO 22000 je dopunjena sa ISO tehničkom specifikacijom (ISO/TS 22004) dajući upustvo o primeni standarda, sa posebnim naglaskom na mala i srednja preduzeća. Radna grupa za FSMS je pripremila ISO 22000 i ISO/TS 22004, koji su objavljeni 2005. godine.

Druga tehnička specifikacija (ISO/TS 22003) objašnjava zahteve za sertifikacijom koji se primenjuju kada se koristi sertifikacija koju vrši treća strana. Nacrt međunarodnog standarda ISO/DIS 22000 je izašao 3. juna 2004, a krajnji rok za komentare je bio 3. novembar 2004.

ISO 22000 je ozvaničen kao međunarodni standard 1. septembra 2005. Standard se može primeniti nezavisno ili u kombinaciji sa ostalim standardima menadžmenta sistema, kao što su ISO 9001:2008, sa ili bez nezavisne (treća strana) sertifikacije o usaglašenosti.

Radna grupa koja je razvila ISO 22000 ima predstavnike u 14 zemalja. U radnoj grupi, bili su i predstavnici organizacija kao što su: Codex Alimentarius, Global Food Safety Initiative (GFSI) i Confederation of Food and Drink Industries of the EU (CIAA).