Primena ISO 22000


ISO 22000 je primenjiv na sve proizvođače i učesnike u celokupnom lancu snabdevanja prehrambene industrije. Lako se može primeniti i u malim i srednjim preduzećima. Sistematski i proaktivni pristup identifikovanju rizika zdravstvene bezbednosti hrane, razvijanje i implementacija kontrolnih mera i sistematski menadžment PRP dovodi do boljeg planiranja, a time manje verifikacije nakon procesa.

U praktično svim organizacijama koje se bave proizvodnjom hrane, ISO 22000 standard može biti implementiran. U njih spadaju: primarni proizvođači hrane, proizvođači komponenata hrane, proizvođači hrane, prodavci hrane, ugostiteljski objekti, proizvođači gotove hrane, organizacije koje obavljaju čišćenje i sanitaciju, špediteri, skladištari, distrubuteri itd. ISO 22000 standard može biti implementiran i u organizacijama koje ne proizvode hranu kao što su: proizvođači opreme, proizvođači materijala za pakovanje, proizvođači sastojaka i aditiva i organizacijama koje proizvode druge elemente koji su u dodiru sa hranom.

Ako je organizacija deo lanca ishrane, ISO 22000 zahteva učvršćivanje Sistema menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS), i korišćenje ovog sistema kako bi se osiguralo da prehrambeni proizvodi ne izazovu štetne efekte po ljudsko zdravlje. Zahtevi ISO 22000 se mogu primeniti na sve vrste organizacija u okviru lanca hrane, koji obuhvata proizvođače hrane, primarne proizvođače, prerađivače hrane, transport i skladištenje, maloprodajne podugovarače i prodajna mesta za hranu, zajedno sa međusobno povezanim organizacijama kao što su proizvođači opreme, materijala za pakovanje, sredstava za čišćenje, aditiva i sastojaka hrane.

Tipovi organizacija u lancu prehrambene industrije na koje se standard može primeniti su oni koji su direktno ili indirektno uključeni u jednu ili više faza lanca prehrambene industrije, bez obzira na njihovu veličinu ili složenost organizacije.

Među organizacijama koje su direktno uključene u proizvodnju hrane, između ostalih, ubrajaju se: proizvođači hrane za životinje, organizacije koje vrše žetvu ili berbu, poljoprivrednike, proizvođače sastojaka, prerađivače hrane, prodavce na malo, organizacije koje pružaju usluge povezane sa hranom, organizacije za uslužnu pripremu, dostavu i posluživanje hrane, organizacije koje pružaju usluge čišćenja i dezinfekcije, zatim usluge prevoza, skladištenja i distribucije.

U organizacije koje su indirektno uključene u lanac proizvodnje hrane ubrajaju se: isporučioci opreme, sredstava za čišćenje i dezinfekciju, materijala za pakovanje i drugih materijala koji su u dodiru sa hranom (ISO 22000).

Svaka organizacija mora tačno da definiše područje primene standarda. Na primer sistem menadžmenta zdravstvenom bezbednošću proizvoda odnosi se na proizvodni program fermentisanih mlečnih napitaka, od prijema sirovog mleka do transporta gotovog proizvoda kupcu. Ili ako organizacija nema svoja vozila za transport proizvoda kupcima, područje primene sistema će biti od prijema sirovog mleka do skladištenja i isporuke gotovog proizvoda.