Koristi i prednosti ISO 27001

Koristi i prednosti ISO 27001, tj. primene i sertifikacije ISMS-a koje nosi sa sobom, mogu se sažeti u dva segmenta:

Prvi segment je zaštita i bezbednost vaših informacija a time i vaseg know-how, kroz sistematski i proaktivan pristup za identifikovanje i borbu protiv čitavog niza potencijalnih rizika kojima su izložene informacije organizacije. Upravljajući rizikom po bezbednost informacija, smanjuje se verovatnoća pojave nepredviđenih situacija (pretnji) na minimum.

Drugi segment je zastita i bezbednost podataka i informacija vasih klijenata sa kojima dolazite u kontakt prilikom instaliranja opreme, izvodjenja obuka, projektovanja i montaze uredjaja itd. Posedovanjem sertifikata o implementiranom Sistemu menadzmenta bezbednosti informacija (ISMS) po zahtevima standarda ISO 27001, organizacija klijentu pruza dokaz da su njihove informacije i know-how sa kojima organizacija dolazi u kontakt, bezbedni i zasticeni od zloupotreba, cime znatno povecavate njihovo poverenje u Vas. Ovaj drugi segment predstavlja kompetetivnu prednost organizacije nad konkurencijom, ne samo prilikom dobijanja kvalitetnih poslova već i prilikom izbora organizacije kao potencijalno pouzdanog partnera.

Koristi i prednosti ISO 27001 koje uvođenje Sistema menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) i njegova sertifikacija saglasno zahtevima ISO 27001, donose organizaciji, mogu biti sledeće:

 • Just-in-time efekat – prava informacija – na pravo mesto – u pravo vreme

 • Zaštita i očuvanje kompanijskog Know-How-a

 • Povećanje efektivnosti i efikasnosti Informacionog sistema

 • Povećanje poslovnog kredibiliteta i poverenja od strane klijenata i partnera

 • Prodor na zahtevno međunarodno tržište

 • Mogućnost dugoročnog interesnog umrežavanja sa drugim kompanijama

 • Ušteda vremena racionalizacijom količine i sadržine informacija

 • Optimizacija resursa potrebnih za distribuciju i čuvanje podataka

 • Rana identifikacija ranjivosti, pretnji i potencijalnih negativnih uticaja na poslovanje

 • Smanjenje rizika od zapošljavanja ljudi koji bi mogli naštetiti organizaciji

 • Postizanje sinergetskog efekta timskog rada

 • Promptna usklađenost sa zakonskom regulativom

 • Dostupnost klijentima kroz e-poslovanje

 • Brži protok informacija između zaposlenih

 • Stvaranje preduslova za delegiranje odgovornosti

 • Smanjenje nesporazuma kod zaposlenih usled „ukrštanja informacija“

 • Međunarodna verifikacija vaše dobre poslovne prakse

 • Kod potencijalnih ili postojećih korisnika se stvara poverenje u informacioni sistem u organizaciji čime se sa korisnicima ostvaruju poverljivije i čvršće relacije,

 • Obezbeđuje se da organizacija ima potpuno komplementaran sistem sa pravnom regulativom koja je vezana za informacione tokove jer se radi o standardu koji ima jasnu fleksibilnost u tom pravcu

 • Obezbeđuje se sistem koji je usmeren na jasna kontinualna poboljšavanja procesa kojima se obezbeđuje informaciona sigurnost,

 • Ovim sistemom se ostvaruje transparentnost u pružanju usluga i menadžment na visokom nivou,

 • Obezbeđuje se i sistem koji je posebno orijentisan na upravljanje rizikom i kroz upravljačke aktivnosti, smanjenje rizika na dozvoljenu i minimalnu meru,

 • Obezbeđuje se naprednije razumevanje informacionih tokova u organizaciji čime se ostvaruje značajna dobit i u delu razumevanja i poboljšavanja poslovnih procesa,

 • Ostvaruje se mehanizam za jasno vidljive i opipljive dokaze o smanjenju troškova kroz bolji menadžment rizikom i smanjenje značaja uzročnika grešaka u organizaciji,

 • Ostvaruje se bolja analiza troškovi/dobiti,

 • Ostvaruje se lakši proces monitoringa kroz smanjenje radnih napora i primenu recimo sistema samo provere,

 • Moguće je povećati preventivno dejstvo kroz na primer smanjenje »uskih grla« u mreži ili kroz analizu zaštićenih i sačuvanih ranijih podataka o procesima,

 • Smanjenje incidenata i bolje razumevanje uzročnika,

 • Razvija se svest zaposlenih u smislu značaja zaštite informacija,

 • Obezbeđuje se jasan protok i raspoloživost informacija i dr.