ISO 9001 (QMS)

Sistem menadžmenta kvalitetom

 

Standard ISO 9001 specificira zahteve koje organizacija mora da ispuni da bi njen Sistem menadžmenta kvalitetom – Quality Management System (QMS) bio sertifikovan. Njegova poslednja revizija izvršena je 2008. Godine – ISO 9001:2008. Standard ISO 9001 zajedno sa standardima ISO 9000 i ISO 9004 čini porodicu standarda koju nazivamo serija ISO 9000.

Ovaj standard je bazni ili generički i kao takav primenljiv je u svim vrstama organizacija (proizvodnim, uslužnim ili proizvodno-uslužnim) nezavisno od veličine (mala, srednja ili velika preduzeća), oblika svojine i organizacione strukture.

 

U praksi je zastupljen trend da se najpre implementira Sistem menadžmenta kvalitetom, baš zbog njegove kompatibilnosti – osobine da se lako integriše i vrši njegova nadogradnja u smislu ostalih sistema menadžmenta i sistema HACCP. Napominjemo da se implementacija bilo kog sistema menadžmenta ili HACCP sistema može vršiti bez obzira da li organizacija već ima uveden neki sistem menadžmenta.

Sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa standardom ISO 9001 omogućava Vam da upravljate organizacijom tako da kontinuirano ispunjenjavate zahteve za proizvod/uslugu Vaših korisnika (tržišta).

 

 

Sistemom menadžmenta kvalitetom šaljete poruku da je cilj Vašeg poslovanja da identifikujete i zadovoljite potrebe korisnika, dobavljača, zaposlenih, lokalne i međunarodne zajednice.

 

Uspostavljenim Sistemom menadžmenta kvalitetom prezentujete Vašu:

 

 1. Sposobnost da isporučite proizvod/uslugu usaglašenu u potpunosti sa zahtevima zakonskih i tehničkih propisa, specificiranim zahtevima korisnika i podrazumevanim zahtevima sredine;

   

 2. Opredeljenost da stalno unapređujete Vaš Sistem menadžmenta kvalitetom u cilju postizanja poslovne izvrsnosti i prevazilaženja postavljenih zahteva.

   

ISO 9001promoviše Procesni pristup u organizaciji – uređuje Vašu organizaciju kao sistem povezanih i međusobno uslovljenih procesa. Definiše ulaze i izlaze procesa, odgovornost i ovlašćenja za realizaciju procesa i upravlja njima putem uspostavljenih parametara procesa i ciljeva koje treba dostići. Osnovna prednost procesnog pristupa je što u sistemu procesa posebno naglašava veze među procesima i njihovim kombinovanjem omogućava kontinuirano upravljanje.

 

Sa pozicije upravljanja kvalitetom to izgleda ovako: dimenzije kvaliteta merimo na osnovu njihovih parametara kao što su: dizajn, pakovanje, upotrebna vrednost itd. Najvažnija karakteristika kvaliteta, u kojoj su implementirani svi gore pomenuti parametri je usaglašenost. To je najvažnija tačka u Sistemu mendžmenta kvalitetom, koji ima za cilj:

 

 • usaglašenost proizvoda/usluga sa zahtevima, potrebama i očekivanjima korisnika

   

 • identifikacije pojave neusaglašenosti proizvoda/usluga

   

 • definisanje preventivnih i korektivnih mera na sprečavanju ponovne pojave neusaglašenosti

   

 • sprovođenje definisanih preventivnih i korektivnih mera

   

 

Sistem menadžmenta kvalitetom bazira se na 8 principa menadžmenta:

 

 1. Usredsređenost na korisnika;

   

 2. Liderstvo;

   

 3. Uključivanje zaposlenih;

   

 4. Procesni pristup organizaciji;

   

 5. Sistemski pristup menadžmentu;

   

 6. Stalna poboljšanja;

   

 7. Odlučivanje na osnovu činjenica i

   

 8. Obostrano korisni odnosi sa dobavljačima.

   

Sistem menadžmenta kvalitetom se oslanja na metodologiju PDCA (Plan-Do-Chek-Act / Planiraj-Uradi planirano-Proveri urađeno-Reaguj na neusaglašeno).

 

Primenjen u sklopu celokupnog Sistema menadžmenta kvalitetom, takva metodologija generalno naglašava važnost:

 

 • razumevanja i ispunjavanja zahteva korisnika;

   

 • potrebe razmatranja procesa u smislu stvaranja dodatne vrednosti;

   

 • evaluaciju rezultata performansi i efektivnosti procesa i

   

stalnog poboljšavanja procesa zasnovanom na objektivnom merenju.