Proces uvođenja ISO 9001

Proces uvođenja standarda ISO 9001 se sastoji od dve etape:

Etapa br.1

Projektovanje i uspostavljanje Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) po zahtevima standarda ISO 9001:2008. Ovaj procesa organizacija sprovodi angažovanjem konsultantskih kuća. Uspostavljanjem QMS-a po zahtevima ISO 9001:2008 organizacija korisnicima svojih proizvoda/usluga demonstrira sposobnost da konzistentno i kontinuirano obezbeđuje proizvod/uslugu koji zadovoljava njihove zahteve i adekvatnu zakonsku regulativu.

Etapa br.2

Ocenjivanje i sertifikacija uvedenog QMS-a u odnosu na zahteve standarda ISO 9001:2008. Ovaj proces sprovodi akreditovana sertifikaciona kuća, po izboru organizacije. Procesom sertifikacije i dobijanjem sertifikata o uvedenom ISO 9001:2008 organizacija šalje poruku korisnicima svojih proizvoda/usluga da je svoj Sistem menadžmenta kvalitetom prilagodila zahtevima standarda ISO 9001:2008 i da na osnovu toga nad njenim QMS-om vrše kontinuirani nadzori od strane ovlašćene sertifikacione kuće, koji garantuju kontinuiranost u ispunjavanju zahteva standarda.

Faze projektovanja i uspostavljanja QMS-a

Da bi organizacija ušla zajedno sa konsultantskom kućom u projekat uspostavljanja QMS-a, po zahtevima ISO 9001:2008, neophodno je da radi obezbeđivanja kvalitetnog rada na projektu u smislu izbora adekvatne konsultantske kuće, sprovede sledeće aktivnosti:

 • Identifikuje potrebu za uvođenjem standarda ISO 9001
 • Kontaktira odgovarajuću konsultantsku kuću, kako bi se:
  • Analizirao zahtev za ISO 9001 u odnosu na raspoložive resurse organizacije
  • Definisalo područje primene ISO 9001
  • Potvrdila opravdanost zahteva za ISO 9001
  • Definisali parametri za izbor adekvatne konsultantske kuće
 • Prikupljanje ponuda od par konsultantskih kuća
 • Izbor konsultantske kuće
 • Potpisivanje Ugovora o pružanju konsultantskih usluga sa izabranom konsultantskom kućom

Samo projektovanje i uspostavljanje QMS-a se odvija u 6 faza:

Faza br.1:
Upoznavanje zaposlenih sa projektom ISO 9001:2008

 • Uvodni sastanak sa rukovodstvom firme i organizovanje predavanja u firmi sa sledećim temama:
  • Upoznavanje zaposlenih sa pojmom Sistemi upravljanja
  • Upoznavanje zaposlenih sa pojmom Sistem upravljanja (menadžmenta) kvalitetom (QMS)
  • Upoznavanje zaposlenih sa zahtevima i područjima primene ISO 9001:2008
  • Upoznavanje zaposlenih sa programom i planom rada
  • Upoznavanje zaposlenih sa njihovom ulogom u projektu
 • Analiza postojeće organizacione strukture i eventualno redefinisanje iste
 • Definisanje strukture Odbora za kvalitet (rukovodstva za kvalitet) i imenovanje njegovih članova
 • Definisanje područja primene ISO 9001:2008

Faza br.2:
Snimak, analiza i ocena stanja postojećeg sistema

 • Analiza sistematizacije radnih mesta i opisa poslova za svako radno mesto
 • Izrada Karte procesa:
  • Definisanje resursa preduzeća
  • Identifikacija glavnih procesa i njihovih medjusobnih veza
  • Identifikacija podprocesa i medjusobnih veza
  • Analiza tokova dokumentacije i informacija
  • Identifikacija vlasnika procesa
 • Izrada politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta

Faza br.3:
Projektovanje i izrada dokumentacije QMS-a

 • Definisanje obima potrebne dokumentacije QMS-a (sistemske i radne procedure)
 • Upoznavanje zaposlenih sa načinom kreiranja Procedura i Zapisa QMS-a.
 • Menadžment resursima
 • Izrada plana održavanja opreme i uređaja
 • Projektovanje i razvoj
 • Planiranje realizacije proizvoda
 • Nabavka
 • Realizacija proizvodnje
 • Evidencija opreme za praćenje i merenje i upravljanje istom (planiranje nabavke, rukovanje, održavanje, kontrola i kalibracija)
 • Merenje,analiza i poboljšanja:
  • Analiza zadovoljstva korisnika (klijenata i zaposlenih)
  • Upravljanje performansama procesa
  • Merenje i analiza karakteristika proizvoda i usluga
 • Izrada Poslovnika kvaliteta i matrice odgovornosti

Faza br.4:
Razvoj i Implementacija dokumentacije QMS-a u radne procese

 • Upoznavanje zaposlenih sa Radnim procedurama
 • Identifikacija eventualnih neslaganja Radnih procedura sa radnim procesima
 • Izmene Radnih procedura i Zapisa
 • Preispitivanje i usaglašavanje Radnih procedura sa rukovodstvom
 • Verifikacija Radnih procedura i ostale dokumentacije QMS-a od strane rukovodstva i zaposlenih

Faza br.5:
Organizovanje i sprovođenje Interne provere

 • Obuka za interne proveravače
 • Planiranje interne provere i definisanje timova
 • Realizacija interne provere
 • Način identifikacije neusaglašenosti
 • Definisanje i upravljanje sprovođenjem korektivnih i preventivnih mera

Faza br.6:
Pripreme za ocenjivanje i sertifikaciju

 • Izbor ovlašćene sertifikacione kuće
 • Upoznavanje zaposlenih sa postupkom ocenjivanja QMS-a
 • Podnošenje prijave za sertifikaciju
 • Ocenjivanje implementiranog QMS-a od strane sertifikacionog tela
 • Sertifikacija – izdavanje sertifikata od strane izabranog sertifikacionog tela
 • Otklanjanje eventualnih neusaglašenosti utvrđenih procesom ocenjivanja