Standardi za sisteme menadžmenta kvalitetom


STANDARDI ZA SISTEME MENADŽMENTA KVALITETOM

Oznaka ISO

standarda

Naziv standarda

ISO 9000:2005

Sistemi menadžmenta kvalitetom – Osnove i rečnik

ISO 9001:2008

Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi

ISO 9004:2000

Sistemi menadžmenta kvalitetom – Uputstvo za poboljšavanje performansi

ISO 10001:2007

Menadžment kvalitetom – Zadovoljenje korisnika – Uputstva za kodekse ponašanja za organizacije

ISO 10002:2004

Menadžment kvalitetom – Zadovoljenje korisnika – Postupanje sa prigovorima u organizaciji

ISO 10003:2007

Menadžment kvalitetom – Zadovoljenje korisnika – Uputstva za eksterno ponašanje sporova organizacije

ISO/CD TS 10004

Menadžment kvalitetom – Zadovoljenje korisnika – Uputstva za praćenje i merenje

ISO 10005:2005

Sistemi menadžmenta kvalitetom – Uputstva za planove kvaliteta

ISO 10006:2003

Sistemi menadžmenta kvalitetom – Uputstva za menadžment kvalitetom u projektima

ISO 10007:2003

Sistemi menadžmenta kvalitetom – Uputstvo za menadžment konfiguracijom

ISO 10012:2003

Sistem mendžmenta merenjem – Zahtevi za procese merenja i opremu za merenje

ISO/TR 10013:2001

Uputstva za dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom

ISO 10014:2006

Uputstva za ostvarivanje finansijske i ekonomske koristi

ISO 10015:1999

Menadžment kvalitetom – Uputstvo za obučavanje

ISO/TR 10017:2003

Uputstvo za primenu statističkih tehnika za ISO 9001

ISO/NP 10018

Menadžment kvalitetom – Uputstva za uključenost i kompetentnost ljudi

ISO 10019:2005

Smernice za izbor konsultanata za sistem menadžmenta kvalitetom i korišćenje njihovih usluga

ISO 19011:2002

Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

ISO/TR 1352:1997

Uputstvo za objašnjenje primene serije standarda ISO 9000 u eksploataciji gvozdene rude2

ISO/TS 16949:2002

Sistem menadžmenta kvalitetom – Posebni zahtevi za primenu ISO 9001za proizvođače automobila i rezervnih delova

ISO Uputstvo 34:2000

Opšti zahtevi za kompetentnost proizvođača referentnih materijala

ISO EN 13485:2003

Medicinski uređaji – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za potrebe regulative

ISO 14964:2000

Mehaničke vibracije i šokovi – Vibracije stacionarnih struktura – Posebni zahtevi za menadžment kvalitetom u merenju i vrednovanju vibracija

ISO/TR 14969:2004

Medicinski uređaji – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Uputstvo za primenu ISO 13485:2003

ISO 14971:2007

Medicinski uređaji – Primena menadžmenta rizikom na medicinske uređaje

ISO 15161:2001

Smernice za primenu ISO 9001u industriji hrane i pića

ISO 15189:2007

Medicinske laboratorije – Posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost

ISO 15195:2003

Medicinske laboratorije – Zahtevi za laboratorije za referentna merenja

ISO 15378:2006

Primarno pakovanje materijala za medicinske proizvode – Posebni zahtevi za primenu ISO 9001sa pozivanjem na dobru proizvođačku praksu (GMP)

ISO/TS 19218:2005

Medicinski uređaji – Struktura kodovanja za suprotan tip događaja i uzroka

ISO 22870:2006

Ispitivanje mesta zdravstvene nege (POCT) – Zahtevi za kvalitet i kompetentnost

ISO/TR 22869:2005

Medicinske laboratorije – Uputstvo za primenu ISO 15189:2003 u laboratorijama

ISO/TS 29001:2003

Industrija nafte i prirodnog gasa – Sektorski sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za organizacije koje isporučuju proizvode i usluge

ISO/IEC 90003:2004

Softversko inženjerstvo – Uputstvo za primenu ISO 9001u proizvodnji računarskog programa

IWA 1:2005

Sistemi menadžmenta kvalitetom – Uputstava za poboljšavanje procesa u zdravstvenim organizacijama

IWA 2:2003

Sistemi menadžmenta kvalitetom – Uputstvo za primenu ISO 9001u obrazovanju

IWA 4:2005

Sistemi menadžmenta kvalitetom – Uputstvo za primenu ISO 9001u lokalnoj upravi