OHSAS 18001 (OH&SMS)

Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Standard OHSAS 18001 (OHSASOccupational Health and Safety Advisory Services) specificira zahteve za Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSMS – Occupational Health and SafetyManagement System).

Poslednja revizija izvršena je 2007. godine – OHSAS 18001:2007. Pored ovog standarda seriju OHSAS čini i standard OHSAS 18002 koji daje uputstva za primenu standarda OHSAS 18001.

 

 

U današnje vreme smanjivanja troškova i razvoja multidisciplinarnosti zaposlenih, kako bi mogli odgovoriti na više radnih zadataka i time smanjili broj zaposlenih ispod optimalnog, izostanak bilo kog radnika zbog bolovanja može značiti zastoje u sistemu, posebno u malim i srednjim preduzećima. To je rizik koji budući partner ne želi da mu donesete „u miraz“. To je jedan od ključnih razloga zašto se od organizacija zahteva uvođenje OHSMS-a – kako bi organizacije kroz uvođenje Sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću vodile proaktivnu politiku zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih. Takođe, propisane su i visoke naknade koje organizacije moraju isplaćivati za trajne posledice po zdravlje zaposlenih (dobijanje hroničnih bolesti, invaliditeti i sl.)

 

OHSAS 18001 postavlja zahteve za uspostavljanje i sertifikaciju Sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. OHSAS 18001 štiti firmu od nepotrebnih nadoknada, omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika tako što smanjuje povrede, a samim tim i bolovanja. Ovaj standard promiviše bezbednu i zdravu radnu sredinu, i u skladu sa zakonskom regulativom, upravlja rizicima po zdravlje i bezbednost zaposlenih, uklanjajući ih ili smanjujići na prihvatljiv nivo. OHSMS promoviše bezbednu i zdravu radnu sredinu. Uspostavlja tehničke norme koje pomažu organizaciji da se uskladi sa zakonskim propisima iz oblasti upravlja rizicima po bezbednost i zdravlje zaposlenih.

 

Na svakom radnom mestu postoje određene opasnosti po zdravlje i bezbednost zaposlenih. Zato je potrebno sistematsko praćenje i otklanjanje svih mogućih opasnosti na radnom mestu. Pored toga, odštete u slučaju povrede na radu ili bolesti izazvane nepovoljnim uslovima za rad su velike i mogu finansijski opteretiti kompanije.

 

Čitav OHSMS je preventivnog karaktera. Uvođenjem OHSMS-a, organizacija zauzima aktivan stav prema prevenciji i zaštiti zdravlja zaposlenih i daje doprinos očuvanju zdravlja društvene zajednice u kojoj posluje. Takođe, putem OHSMS-a, organizacija utiče na stvaranje svesti o značaju zdravlja i promoviše preventivne preglede. Svrha OHSMS-a je da se rizici po bezbednost i zdravlje zaposlenih identifikuju i predvide, da se planiraju resursi, preventivne mere i postupci eliminacije ili smanjenja verovatnoće nastanka rizika na prihvatljiv nivo.

 

OHSMS je kompatibilan sa ostalim sistemima menadžmenta i može se integrisati sa njima. Integrisanje OHSMS-a sa postojećim sistemima menadžmenta u organizaciji (QMS, EMS, ISMS, FSMS itd. ), kroz identifikaciju elemenata rizika po zdravlje i bezbednost zaposlenih, utičemo na povećanje performansi celokupnog integrisanog sistema menadžmenta i svih raspoloživih resursa.