Koristi i prednosti OHSAS 18001

Koristi i prednosti OHSAS 18001ogledaju se u tome što preduzeće stiče poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama, da je moguće pružiti dokaze o tome da se OHSMS odnosi na celu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika, i da koncepcija OHSMS-a uključuje proces stalnog poboljšavanja.

Koristi i prednosti OHSAS 18001 su i u pružanju zaštite zaposlenima; sistematskom pristupu identifikaciji opasnosti i upravljanju rizicima; doprinosu zdravijoj i sigurnijoj radnoj sredini; smanjenju nesreća i problema zaštite zdravlja na radu, čime se smanjuju gubici izazvani bolestima i povredama zaposlenih. Tansparentan i efektivan proces zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih na radu potpomaže komunikaciju i saradnju sa nadležnim inspekcijama.

 

Direktne koristi i prednosti OHSAS 18001 su zaštita firme od neželjenih troškova, omogućavanje povoljnijih ugovora sa osiguravajućim društvima, poboljšavanje odnosa sa državnim organima, povećavanje produktivnosti radnika smanjenjem povreda na radu, a samim tim smanjenje dužine i frekventnosti bolovanja.

 

Kompanije koje razmišljaju unapred gledaju dalje od usaglašavanja sa zakonodavstvom i zauzimaju proaktivan pristup identifikaciji, proceni, kontroli i smanjenju rizika.

 

 

U kontekstu svega rečenog, koristi i prednosti od uvođenja i sertifikacije OHSMS-a su:

 

 • Smanjenje rizika po zdravlje i bezbednost zaposlenih; 
 • Povećanje efektivnosti rada usled povećanja motivacije zaposlenih:

   

  • demonstriranjem svesti o značaju zdravlja ljudi kao resursa, 
  • obezbeđivanjem adekvatne zaštitne opreme, 
  • organizacijom radnog mesta sa pozicije bezbednosti, 
  • obaveznim osiguranjem zaposlenih, 
  • organizovanjem kontrolnih pregleda, 
  • nabavkom adekvante opreme i alata, 
 • Smanjenje troškova organizacije kroz:

   

  • smanjenje broja nezgoda i povreda na radu, 
  • smanjenje zastoja usled odsustva zaposlenih, 
  • smanjenje broja i obima odštetnih zahteva, 
  • kupovinu bezbedne opreme i smanjanje troškova njene zamene usled učestalih nezgoda, 
  • adakvatnu selekciju ljudi prilikom zapošljavanja u skladu sa zahtevima radnog mesta, 
  • niže premije osiguranja, 
 • Povećanje odgovornosti zaposlenih; 
 • Usklađivanje sa zakonskom regulativom u oblasti zdravstva i zaštite prava zaposlenih; 
 • Mogućnost ulaska na zahtevna inostrana tržišta; 
 • Uvećavanje mogućnosti za dugoročne poslovne odnose;

   

 • Povrede na radnom mestu svodi na minimum ili ih potpuno eliminiše;

   

 • Pruža zaštitu od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i posetiocima;

   

 • Doprinosi spremnosti kompanije da pravovremeno otkloni opasnost;

   

 • Usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima;

   

 • Poboljšava opštu sliku kompanije;

   

 • Privlači strane ulagače;

   

 • Pruža prednost na lokalnom i međunarodnom tržištu;

   

 • Uliva poverenje korisnicima/kupcima da postoji opredeljenost upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koja se može dokazati.

   

OHSMS pomaže u upravljanju rizicima koji imaju uticaj na zdravlje i bezbednost na radu zaposlenih i posetilaca. Ovaj standard definiše organizacionu strukturu, aktivnosti planiranja, odgovornosti, praksu, procedure i resurse za razvoj, primenu, ostvarivanje, preispitivanje i održavanje politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.