Proces uvođenja OHSAS 18001

Process uvođenja OHSAS 18001 se realizuje u dve etape:

Etapa br.1:

Projektovanje i uspostavljanje

Sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu je usmeren na poboljšanje poslovanja kroz sistemski pristup identifikovanju i kontroli zdravstvenih i sigurnosnih rizika organizacije i eliminisanju ili pak smanjivanju potencijalnog rizika od nezgoda na prihvatljiv nivo, poštujući pri tom obaveze koje proističu iz zakonodavstva.

Etapa br.2:

Ocenjivanje i sertifikacija

uvedenog OHSMS-a je process koji sprovodi akreditovana sertifikaciona kuća, po izboru organizacije. Procesom sertifikacije i dobijanjem sertifikata o uvedenom OHSMS-u u skladu sa zahtevima OHSAS 18001, organizacija šalje poruku zainteresovanim stranama da se nad OHSMS-om vrše kontinuirani nadzori od strane ovlašćene sertifikacione kuće, koji dodatno garantuju kontinuiranost u ispunjavanju zahteva OHSAS 18001.

Faze projektovanja i uspostavljanja OHSMS-a:

Pretpostavka uspešnoj implementaciji Sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu (OHSMS) je postojanje uvedenog Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) po zahtevima standarda ISO 9001, pa su i faze razvoja i uspostavljanja prilagođene toj pretpostavci.

Faza br.1: Upoznavanje zaposlenih sa projektom OHSMS-a

 • Uvodni sastanak sa rukovodstvom firme i organizovanje predavanja sa sledećim temama:

  • Upoznavanje zaposlenih sa pojmom zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;

  • Upoznavanje zaposlenih sa pojmom OHSMS-a;

  • Upoznavanje zaposlenih sa zahtevima standarda OHSAS 18001;

  • Upoznavanje zaposlenih sa programom i planom rada na projektu;

  • Upoznavanje zaposlenih sa njihovom ulogom u projektu;

 • Definisanje mesta Predstavnika rukovodstva za OHSMS;

 • Dopuna nadležnosti Odbora za kvalitet vezanih za OHSAS 18001;

Faza br.2: Snimak, analiza i ocena stanja postojećeg sistema

 • Primena Akta o proceni rizika i eventualne korekcije sistematizacije radnih mesta i opisa poslova;

 • Izrada/dopuna Karti procesa sa elementima OHSAS 18001;

 • Definisanje resursa preduzeća u okviru OHSAS 18001;

 • Preispitivanje glavnih procesa i njihovih međusobnih veza u kontekstu OHSAS 18001;

 • Preispitivanje podprocesa i međusobnih veza u kontekstu OHSAS 18001;

 • Analiza tokova dokumentacije i informacija;

 • Identifikacija vlasnika procesa;

 • Dopuna politike i ciljeva organizacije u kontekstu OHSAS 18001;

Faza br.3: Projektovanje i izrada dokumentacije OHSMS-a

 • Definisanje obima potrebne dokumentacija;

 • Definisanje aspekata vezanih za OHSMS;

 • Dopuna ciljeva u kontekstu OHSMS-a;

 • Menadžment resursima;

 • Izrada plana održavanja opreme i uređaja u kontekstu OHSMS-a;

 • Planiranje realizacije proizvoda u kontekstu OHSMS-a;

 • Monitoring realizacije proizvoda u kontekstu OHSMS-a;

 • Merenje, analiza i poboljšanja:

  • Analiza zadovoljstva korisnika (klijenata i zaposlenih),

  • Upravljanje performansama procesa,

  • Merenje i analiza karakteristika proizvoda i usluga,

 • Izrada Poslovnika i matrice odgovornosti;

Faza br.4: Primena dokumentacije OHSMS-a

 • Usaglašavanje Procedura sa radnim procesima u kontekstu OHSAS 18001;

 • Definisanje potrebnih Zapisa;

 • Preispitivanje primenjivosti postavljenog dokumentacionog sistema;

 • Verifikacija dokumentacionog sistema od strane rukovodstva i zaposlenih;

Faza br.5: Organizovanje i sprovođenje Interne provere

 • Obuka za interne proveravače;

 • Planiranje interne provere i definisanje timova;

 • Realizacija interne provere;

 • Način identifikacije neusaglašenosti;

 • Definisanje i upravljanje sprovođenjem korektivnih i preventivnih mera;

Faza br.6: Pripreme za ocenjivanje i sertifikaciju

 • Izbor ovlašćene sertifikacione kuće;

 • Upoznavanje zaposlenih sa postupkom ocenjivanja po OHSAS 18001;

 • Podnošenje prijave za sertifikaciju;

 • Ocenjivanje uspostavljenog OHSMS-a od strane sertifikacionog tela;

 • Sertifikacija – izdavanje sertifikata od strane izabranog sertifikacionog tela;

 • Otklanjanje eventualnih neusaglašenosti utvrđenih procesom ocenjivanja.

Uvođenjem sistema menadžmenta Vaše organizacije u skladu sa standardom OHSAS 18001, počinje kontinuirani proces unapređivanja kroz sprovođenje poboljšanja u procesu rada. U ovom procesu, osim na sopstvene, možete se osloniti i na naše resurse kao konsultantske kuće. Zahvaljujući kompetentnosti, znanju, iskustvu i etičkom pristupu poslu naših konsultanata, možemo Vas uspešno voditi kroz procese poboljšanja ne samo konkretnog sistema menadžmenta, već generalno Vašeg poslovnog sistema u celini.